Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Piemērs no dzīves

Metode palīdz mācībās iegūtās zināšanas saistīt ar reālo dzīvi, līdz ar to dod dalībniekiem iespēju salīdzināt mācību vielu ar pašu pieredzi.

< 20 cilv.

60 min.

Apraksts

Dalībnieki sadalās četru līdz sešu cilvēku grupās. Katrs dalībnieks saņem tekstu, kurā ir atspoguļota ar mācību tēmu saistīta situācija, piemēram, pašu sarakstītu materiālu, izvilkumu no grāmatas, avīzes, žurnāla. Vai nu katra grupa apskata to pašu tekstu (pēc tam var salīdzināt rezultātus), vai arī katra grupa apskata citu tekstu (var apskatīt tēmas atšķirīgos aspektus). Kopā ar tekstu dalībnieki saņem jautājumus, kurus grupās jāapspriež. Katrs dalībnieks individuāli iedziļinās tekstā. Pēc tam katrs grupas loceklis iepazīstina pārējos ar savām atbildēm un izvirzītajiem jautājumiem. Sekojošā diskusijā grupa apspriež, kuros jautājumos ir kopīgi un kuros – atšķirīgi viedokļi. Grupa kopīgi vienojas, ar kuriem aspektiem iepazīstinās pārējos nobeiguma diskusijā, kurā piedalās visas grupas.

Piezīmes

Piemēri no dzīves palīdz mācībās iegūtās zināšanas saistīt ar reālo dzīvi, līdz ar to dod dalībniekiem iespēju salīdzināt mācību vielu ar pašu pieredzi attiecīgajā jautājumā.

Variācijas

Tekstu vietā var izmantot videofilmas sižetu.

Dalībnieki aplūko piemērus no savas dzīves.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0