Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Termini (Pārdomāt)

Apmācību programmas koordinators

Atbild par visu apmācību programmu kopumā mentoru un jauniešu rekrutēšanu, apmācību teorētiskās un praktiskās daļas organizēšanu, apmācību vadītāju piesaisti, intervences organizēšanu, plānošanu.


Gadījumu vadītājs

Programmā algota persona, kas piedalās programmas izstrādē, jauniešu apzināšanā, izvērtēšanā, mentoru rekrutēšanā, izvērtēšanā, mentoru un jauniešu attiecību veidošanas sākumā, palīdz sagatavot individuālus atbalsta plānus, sniedz padomus, atbalsta, konsultē mentoringa procesā, risina, konfliktus, izvērtē sasniegtos rezultātus.

Individuālais atbalsta plāns

Dokuments, kas tiek sagatavots, uzsākot mentoringa procesu, un tiek izmantots visā mentoringa procesā. Plāns tiek izstrādāts, izmantojot uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, iesaistot pašu mentorējamo. Atbalsta plāns tiek regulāri pārskatīts un papildināts, ja mainās atbalstāmās personas dzīves apstākļi, vai ir sasniegti vai mainās plānā noteiktie mērķi.

Mērķa grupas jaunietim piemērota individuālās atbalsta plāna izstrādē jāņem vērā:

  • speciālistu ieteikumi un atzinumi (ja nepieciešams); 
  • pašvaldības teritoriālie aspekti, infrastruktūras (sabiedriskais transports, internets) specifika; 
  • pašvaldības rīcībā esošie sociālie un veselības veicināšanas pakalpojumi un citi resursi un iespējas; 
  • izglītības iespējas pašvaldībā un/vai reģionā; 
  • nodarbinātības iespējas pašvaldībā un/vai reģionā; 
  • individuālie, ģimenes, institucionālie, pašvaldības un kopienas līmeņa riski, kas var ietekmēt individuālās pasākumu programmas īstenošanu. 

Individuālā atbalsta plāna izstrādē jāvērš uzmanība uz mērķa grupas jaunieti vidē, šo abu faktoru mijiedarbību, un problēmu risināšana ir jāsaista ar izmaiņu sekmēšanu vairākos līmeņos:

  • persona (mērķa grupas jaunietis) – tās pilnveide; paša mērķa grupas jaunieša vēlmes un ieteikumi; profilēšanas rezultātā iegūtā informācija par mērķa grupas jaunieti, viņa problēmas cēloņiem un to izteiktību.
  • personas (mērķa grupas jaunieša) un sistēmas attiecības – pieeja pašvaldības, reģionālajiem, nacionālā līmeņa pakalpojumiem, resursiem, sasaiste ar tiem – izglītības, veselības, sociālie pakalpojumi, nodarbinātības vecināšanas pakalpojumi- pašvaldības teritoriālie aspekti, infrastruktūras (sabiedriskais transports, internets).

Jaunieši ar garīgās attīstības problēmām

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā 18-30 gadi, ar garīgās veselības problēmām, kuri nav iesaistīti izglītībā, apmācībā vai nodarbinātībā. Mērķa grupā ietilpst gan jaunieši ar diagnosticētiem garīga rakstura traucējumiem (turpmāk tekstā – GRT), gan psihiskās veselības problēmām dažādās formās, arī bez noteiktas diagnozes vai invaliditātes grupas. Projekta ietvaros mērķa grupa tiek aplūkota plašāk, t.sk. neaprobežojoties tikai ar konkrētu diagnozi, kā arī tiek vērsta uzmanība uz to, ka jēdziens GRT ietver divas atšķirīgas grupas – cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem un cilvēkus ar psihosociāliem traucējumiem (psihiskām saslimšanām), kurām ir atšķirīgas vajadzības un prasmju apgūšanas spējas.

Saskaņā ar: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu:

”garīga rakstura traucējums — psihiska saslimšana vai garīgās attīstības traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā un kas noteikts atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) redakcijai.”

Sinonīmi: GRT, Mērķa grupa

Mentorings

Attiecības, kuras var raksturot kā viens pret vienu, kur viens indivīds (mentors) brīvprātīgi vai par samaksu ziedo savu laiku otra indivīda (mērķa grupas jaunieša) atbalstam un uzmundrinājumam. Apmācāmajam (mērķa grupas jaunietim) tas parasti ir pārmaiņu laiks un nozīmīgs dzīves periods. Mentorings ir attiecības, kurās valda savstarpēja uzticēšanās un abpusēja cieņa, regulāra iesaistīto pušu mijiedarbība, kas balstītas uz mācīšanos un atbalstu, starp vienu indivīdu, kurš dalās savās zināšanās, pieredzē un gudrībā, un otru indivīdu, kurš ir gatavs un gribošs iegūt no šīs apmaiņas un bagātināt savu profesionalitāti vai personīgo attīstību. Mentoringa attiecību pamatā ir mentora zināšanas un pieredze, kas ļauj pieredzes pārņēmējam apsvērt viņa rīcībā esošās iespējas, resursus un veicināt to izmantošanu konkrētas problēmas risinājumam vai mērķa sasniegšanai.

Mentors

Padomdevējs, atbalstītājs, motivētājs, personības attīstītājs – virzītājs, kurš strādā ar jaunieša motivāciju un atrod personīgo pieeju savam mentorējamam.

Rīcībspēja

Personas spēja patstāvīgi veikt tiesiski nozīmīgas darbības un uzņemties atbildību par to sekām (no Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (LM, 2019).

SMART principi

Formulējot individuālo atbalsta plānu, gadījuma vadītājam un mentoram vēlams izmantot SMART principu, proti, mērķim, sasniedzamajam rezultātam un plānotajām aktivitātēm jābūt formulētam tā, lai atbilstu šādiem kritērijiem:

Specific (specifisks, konkrēts): konkrēts, precīzs, skaidri definēts, saprotams ikvienam;

Measurable (izmērāms): izmērāms, novērtējams, skaidri saprotams, kas būs, kad rezultātu sasniegs; izmērāms ciparos, kvantitātē, salīdzinājumos;

Achievable (sasniedzams): nav utopisks, bet ir sasniedzams, uz darbību vērsts, ir operacionāli veidots ar reāliem un pieejamiem resursiem tā realizēšanai;

Realistic (reālistisks): konkrētajam jaunietim ir reālistiska iespēja to sasniegt, ir iespējams to īstenot, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības iespējas; atbilstība situācijai un resursu pieejamība;

Timed (terminēts): fiksēts laikā, noteikts termiņš.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0