Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Mentoringa lomas (Pārdomāt)

Šīs programmas pamatā ir vērtības, kas paredz ņemt vērā mērķa grupas jauniešu individuālās vajadzības un palīdzēt radīt apstākļus šo vajadzību apmierināšanai, vēlmju realizēšanai pašam, uz personu centrēta pieeja, tādēļ šīs programmas apraksts vairāk orientēts uz otro – attīstības mentoringu, kā arī sociālo mentoringu, kas veicina pašas personas attīstību un lēmumu pieņemšanu, lai gan neizslēdz atsevišķus aspektus arī no sponsorējošā mentoringa, īpaši sākuma posmā ar mērķi veicināt sociālo iekļaušanu, kas arī ietver sociālā mentoringa mērķus.

Iespējamās mentora lomas:

  • Konsultants (padomdevējs, draugs, līderis)
  • Atbalstītājs (iedrošinātājs, brokeris, sponsors, starpnieks)
  • Advokāts (aizstāvis)
  • Skolotājs (treneris)

Konsultants (padomdevējs, draugs, līderis)

Svečturs

Sniegt konsultācijas un ieteikumus, apmainīties idejām, sniegt atsauksmes, dalīties informācijā, skaidrot un konsultēt; atklāt galvenos problēmjautājumus, kas ietekmē panākumus; palīdzēt pieredzes pārņēmējam noskaidrot galvenos iemeslus, kāpēc pilnveidošanās vispār ir vajadzīga, sniegt atbalstu mērķu izvirzīšanā.

Sniegt padomus jaunietim, pamatojoties uz viņa unikālajām vajadzībām, un atbalstīt jaunieti personīgajā un profesionālajā izaugsmē.

Daloties ar savu dzīves stāstu pozitīvo piemēru, iedvesmot un palīdzēt jaunietim sasniegt to, ko jaunietis var, un veicināt jaunieša attīstību.

Atbalstītājs (iedrošinātājs, brokeris, sponsors, starpnieks)

Rokas

Iedrošināt jaunieti realizēt ieceres, sniegt informāciju par mācību un karjeras veidošanas iespējām, atbalstīt personisko jautājumu risināšanā (sociālie jautājumi, veselības jautājumi, u.c), kā arī palīdzēt svarīgu lēmumu pieņemšanā un stratēģiju izstrādē.

Piesaistīt resursus, lai palīdzētu jaunietim identificēt personīgās attīstības un profesionālās izaugsmes iespējas un tās realizēt; dot padomus par karjeras iespējām un alternatīvām; palīdzēt sameklēt piemērotus līdzekļus, ar kuru palīdzību iespējama pieredzes pārņēmēja kvalifikācijas celšana vai sociālās integrācijas iespējas.

Palīdzēt jaunietim „atvērt durvis” uz citiem, mentoram pazīstamiem resursiem, lai radītu iespējas attīstīt savus talantus.

Palīdzēt pieredzes pārņēmējam paplašināt individuālo sakaru tīklu.

Advokāts (aizstāvis)

Pārstāvēt un aizstāvēt (nepieciešamības gadījumā) jaunieša intereses; izteikt jautājumus pieredzes pārņēmēja vietā tādos gadījumos, kad pats pieredzes pārņēmējs ar tiem nespēj tikt galā (īpaši attiecībās ar dažādām institūcijām, piemēram, NVA, sociālais dienests, SIVA vai cits.

Skolotājs (treneris)

Sniegt informāciju un modelēt jaunieša uzvedību, palīdzēt apgūt kādas konkrētas prasmes privātajā, sociālajā vai nodarbinātas jomā.

UNESCO Mācīšanās pīlāri

Individuālo atbalsta plānu veidošanā, šī projekta mērķu sasniegšanai un ņemot vērā mērķauditorijas ierobežotās spējas un īpašās vajadzības, būtiski ietvert UNESCO mācīšanās pīlārus, kā arī ANO konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībās principus:

  • Mācīties būt un tiesības uz personības attīstību.
  • Mācīties dzīvot kopā un tiesības iekļaušanās sabiedrībā.
  • Mācīties darīt (sevi realizēt darbībā).
  • Mācīties zināt (mūžizglītība).

PDF dokumentā ir apkopotas idejas, kā iedzīvināt UNESCO pīlārus PĀRDOMĀT projekta ietvaros.

Idejas rīcībām (PDF)

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0