Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Mērķa grupai pieejamie atbalsta pasākumi (Pārdomāt)

Atbalsta grupas un grupu nodarbības

Pakalpojuma sniegšanas procesā klientiem tiek sniegts personiskais atbalsts, dotas iespējas iepazīt pašam sevi, pilnveidoties un uzlabot savas attiecības un dzīves kvalitāti.

Atbalsta personas pakalpojums

Atbalsta personas pakalpojums ir personai ar GRT sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju.

Atver sirdi Zemgalē

Radīta iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Deinstitucionalizācijas (DI) projekti un pasākumi

Projekta ietvaros tiek veicināta patstāvīga dzīve cilvēkiem ar GRT, kuru veselības stāvoklis to atļauj, izvēlēties uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā un strādāt sev piemērotu darbu.

Dienas aprūpes centri

DAC personām ar GRT dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Grupu mājas vai dzīvokļi

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Izglītības iegūšana

Izglītības un vēlāk arī nodarbinātības iespēju nodrošināšanai svarīga ir izglītības iegūšana.

Nevalstiskās organizācijas

Atbalstu personām ar GRT sniedz arī dažādas nevalstiskās organizācijas (NVO), kas var būt arī kā pakalpojuma sniedzējs / nodrošinātājs kādam no augstāk minētajiem atbalsta pasākumiem.

Nodarbinātības atbalsta pasākumi bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar invaliditāti

Palīdzība darba meklēšanā, karjeras konsultācijas un darba tirgū nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves pasākumi, apmācības, subsidētās darba vietas…

Nodarbinātības valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir Bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un veic individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru to atgriešanos darba tirgū.

Pašvaldību sociālā dienesta pakalpojumi – sociālā darbinieka/gadījuma vadītāja atbalsts

Pakalpojuma mērķis: palīdzēt indivīdam (un ģimenei) efektīvāk risināt sociālās funkcionēšanas problēmas.

Profesionālās piemērotības noteikšana

Lai personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti varētu apgūt jaunu profesiju vai pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, SIVA piedāvā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Projekts “Proti un dari”

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā.

Pusceļa mājas

Pusceļa mājas pakalpojums ir pārejas posms no ilgstošas sociālās aprūpes uz patstāvīgu dzīvi.

Sociālais dienests

Sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pilsētas/pagasta iedzīvotājiem. Dienests ir Labklājības departamenta pakļautības iestāde. Dienests tiek finansēts no pilsētas/pagasta pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Pamatmērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Sociālie uzņēmumi un Uzņēmumi un iestādes, kuri nodarbina personas ar invaliditāti

Sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes radīšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem un iesaistītajām pusēm.

Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts

Pakalpojuma mērķis ir veicināt vai atjaunot klienta sociālās funkcionēšanas spējas, ietverot sociālā statusa atgūšanu, spējas strādāt, izglītoties, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

Specializētās darbnīcas

Pakalpojuma mērķis ir veicināt vai atjaunot klienta sociālās funkcionēšanas spējas, ietverot sociālā statusa atgūšanu, spējas strādāt, izglītoties, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0