SMART principi

Termins Definīcija
SMART principi

Formulējot individuālo atbalsta plānu, gadījuma vadītājam un mentoram vēlams izmantot SMART principu.

Formulējot individuālo atbalsta plānu, gadījuma vadītājam un mentoram vēlams izmantot SMART principu, proti, mērķim, sasniedzamajam rezultātam un plānotajām aktivitātēm jābūt formulētam tā, lai atbilstu šādiem kritērijiem:

Specific (specifisks, konkrēts): konkrēts, precīzs, skaidri definēts, saprotams ikvienam;

Measurable (izmērāms): izmērāms, novērtējams, skaidri saprotams, kas būs, kad rezultātu sasniegs; izmērāms ciparos, kvantitātē, salīdzinājumos;

Achievable (sasniedzams): nav utopisks, bet ir sasniedzams, uz darbību vērsts, ir operacionāli veidots ar reāliem un pieejamiem resursiem tā realizēšanai;

Realistic (reālistisks): konkrētajam jaunietim ir reālistiska iespēja to sasniegt, ir iespējams to īstenot, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības iespējas; atbilstība situācijai un resursu pieejamība;

Timed (terminēts): fiksēts laikā, noteikts termiņš.