Jaunieši ar garīgās attīstības problēmām

Termins Definīcija
Jaunieši ar garīgās attīstības problēmām

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā 18-30 gadi, ar garīgās veselības problēmām, kuri nav iesaistīti izglītībā, apmācībā vai nodarbinātībā.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā 18-30 gadi, ar garīgās veselības problēmām, kuri nav iesaistīti izglītībā, apmācībā vai nodarbinātībā. Mērķa grupā ietilpst gan jaunieši ar diagnosticētiem garīga rakstura traucējumiem (turpmāk tekstā – GRT), gan psihiskās veselības problēmām dažādās formās, arī bez noteiktas diagnozes vai invaliditātes grupas. Projekta ietvaros mērķa grupa tiek aplūkota plašāk, t.sk. neaprobežojoties tikai ar konkrētu diagnozi, kā arī tiek vērsta uzmanība uz to, ka jēdziens GRT ietver divas atšķirīgas grupas – cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem un cilvēkus ar psihosociāliem traucējumiem (psihiskām saslimšanām), kurām ir atšķirīgas vajadzības un prasmju apgūšanas spējas.

Saskaņā ar: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu:

”garīga rakstura traucējums — psihiska saslimšana vai garīgās attīstības traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā un kas noteikts atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) redakcijai.”
Sinonīmi: GRT,Mērķa grupa