Specializētās darbnīcas

Termins Definīcija
Specializētās darbnīcas

Pakalpojuma mērķis ir veicināt vai atjaunot klienta sociālās funkcionēšanas spējas, ietverot sociālā statusa atgūšanu, spējas strādāt, izglītoties, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Pakalpojums šobrīd tiek īstenots Deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros.

Īss apraksts, saturs

Specializētās darbnīcas pakalpojums ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar invaliditāti ar mērķi attīstīt to sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un motivēt šo personu iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā.

Specializēto darbnīcu pakalpojums nodrošina speciālistu atbalstu prasmju un iemaņu attīstīšanā personām ar GRT.

Tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

  • klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšana – atbilstoši vajadzībai;
  • darba iemaņu apguvi;
  • individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā;
  • sociālo prasmju un sadzīves iemaņu attīstīšana, uzturēšana, pilnveidošana, kustību uzturēšanu un attīstību veicinošas, relaksējošas individuālās vai grupu nodarbības;
  • sociālā darbinieka individuālās konsultācijas;
  • klientu informēšana un izglītošana atbilstoši nepieciešamībai;
  • brīvā laika pasākumi.
  • ēdināšana.

Mērķa grupa

Personas ar invaliditāti darbspējīgā vecumā, t.sk. personas ar GRT.

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Pasākums ir piemērots Projekta mērķa grupai, tas var tikt izmantots kā labs veids konkrētu prasmju un darba iemaņu iegūšanai, sabiedriskās aktivitātes veicināšanai. Specializētās darbnīcas pakalpojums kalpo kā nodarbinātības forma cilvēkiem, kas darba tirgū iekļauties nav spējīgi vai ir nepieciešams augsta asistēšanas pakāpe darba uzdevumu veikšanai.

Pasākuma ierobežojumi – šobrīd ZPR pieejama tikai viena specializētā darbnīca. Jāpievērš uzmanība, lai darbs, kas tiek veikts darbnīcā (piemēram, izgatavoti trauki, gultasveļa, sveces utt.) tiktu atbilstoši atalgots un novērtēts, kā arī jāveicina mērķa grupas integrācija sabiedrībā. Jānodrošina katram cilvēkam individuāls atbalsts un atbilstoši jāizvērtē, vai persona ir spējīga iekļauties darba tirgū.