Sociālais dienests

Termins Definīcija
Sociālais dienests

Sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pilsētas/pagasta iedzīvotājiem. Dienests ir Labklājības departamenta pakļautības iestāde. Dienests tiek finansēts no pilsētas/pagasta pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

Mentora loma

1. Ja jaunietim nepieciešami sociālie pakalpojumi, piemēram, psihologa konsultācija:

 • kopā ar jaunieti iepazīties ar pilsētas pašvaldības, novada vai pagasta sociālā dienesta pakalpojumiem;
 • vienoties par laiku un vietu;
 • sniegt morālo un emocionālo atbalstu.

2. Ja jaunietis ir zaudējis darbu vai arī ir bezdarbnieks:

 • vērsties Sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka un lūgt sniegt atbalstu;
 • ja jaunietim nav ienākumu, tos izvērtējot, var saņemt sociālo palīdzību/pabalstu;
 • vienoties par konsultācijas saņemšanu;
 • palīdzēt ar nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
 • sniegt morālu un emocionālu atbalstu.

3. Ja jaunietim ir garīgā rakstura traucējumi:

 • kopā ar jaunieti iepazīties ar pilsētas pašvaldības, novada vai pagasta sociālā dienesta pakalpojumiem (darbnīcas dienas centros);
 • vienoties par laiku un vietu;
 • sniegt morālo un emocionālo atbalstu;
 • vienoties par pavadošām personām.
Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centros nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, izglītojošas un saturīgas brīvā laika aktivitātes, kā arī psihosociālu atbalstu.
(Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums).