Dienas aprūpes centri

Termins Definīcija
Dienas aprūpes centri

DAC personām ar GRT dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Pašvaldības (valsts līdzfinansē dienas aprūpes centrus, kas sniedz pakalpojumus personām ar GRT).

ZPR pašvaldībās DAC personām ar GRT atrodas: Jelgavas pilsētā, Jēkabpils pilsētā, Dobeles un Skrīveru novados.

Īss apraksts, saturs

DAC personām ar GRT dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un pīvā laika pavadīšanas iespējas. DAC pakalpojumi piedāvā arī attīstīt savas prasmes un izglītoties, kā arī nodrošina kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu, nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanas nodarbības.

Valsts līdzfinansē dienas aprūpes centrus, kas sniedz pakalpojumus personām ar GRT.

Mērķa grupa

DAC pakalpojums pieejams dažādām mērķa grupām, t.sk. personām ar GRT.

ZPR DAC ir noteiktas šādas mērķa grupas:

  • Jelgavas pilsētā dzīvojošās personas ar psihiskās veselība traucējumiem, kuras nav ievietotas sociālās aprūpes iestādēs un nav nodarbinātas un ir sasniegušas 18 gadu vecumu (DAC “Atbalsts”).
  • Pilngadīgas personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (ar I grupas invaliditāti), kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus, nav nodarbinātas un nav ievietotas sociālās aprūpes institūcijā, un neatrodas šo iestāžu pilnā apgādībā un kurām noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība (DAC “Harmonija”).
  • Jelgavas pilsētā dzīvojošas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas dzīvo ģimenē, nav nodarbinātas, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un profesionālos centrus (DAC “Integra”).
  • Personas no 16 gadu vecuma, kuri neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas algotā darbā (DAC “Solis” un Jēkabpils DAC).
  • Personas ar funkcionāliem traucējumiem, bērni no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personas, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (Skrīveru DAC).

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Atbalsta pasākums ir atbilstošs mērķa grupai gadījumos, ja personām nepieciešams pāriet uz patstāvīgāku dzīvi un apgūt pamatprasmes, iesaistīties aktivitātēs ārpus dzīvesvietas, ģimenes (vai aprūpes iestādes). Tomēr DAC pakalpojums, lai arī pieskaitāms pie sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem, nenodrošina pilnvērtīgu personu ar GRT iekļaušanos sabiedrībā, neveicina būtisku iesaistes nodarbinātībā pieaugumu, tāpēc būtu vēl jāstrādā pie šo aspektu uzlabošanas, lai tas būtu piemērotāks mērķa grupai.

Sinonīmi: DAC