Deinstitucionalizācijas (DI) projekti un pasākumi

Termins Definīcija
Deinstitucionalizācijas (DI) projekti un pasākumi

Projekta ietvaros tiek veicināta patstāvīga dzīve cilvēkiem ar GRT, kuru veselības stāvoklis to atļauj, izvēlēties uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā un strādāt sev piemērotu darbu.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Labklājības ministrija, Plānošanas reģioni, pašvaldības, pakalpojumu sniedzēji.

ZPR plānoti šādi DI ietvaros izveidoti pakalpojumi (esošie un jauni):

Īss apraksts, saturs

Projekta ietvaros tiek veicināta patstāvīga dzīve cilvēkiem ar GRT, kuru veselības stāvoklis to atļauj, izvēlēties uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā un strādāt sev piemērotu darbu. Līdz 2023.gadam plānots ieviest šādus pakalpojumus (daļa jau ir raksturoti augstāk):

  • Sociālie mentori (pakalpojums paredzēts cilvēkiem, kuri atstāj ilgstošas aprūpes institūcijas) un atbalsta personas.
  • Grupu dzīvokļi vai mājas, dienas aprūpes centri un specializētās darbnīcas pašvaldībās.
  • Lai veicinātu cilvēku ar GRT nodarbinātību, paredzēts valsts atbalsts darba devējiem - subsīdijas un darba vietu pielāgošana.
  • Finansiāls atbalsts sociālajiem uzņēmumiem, kas veidoti, lai palīdzētu darba tirgū integrēties cilvēkiem ar GRT.

Pirms pašvaldības sāks veidot jaunus vai uzlabot esošos pakalpojumus, tiks izvērtētas iedzīvotāju vajadzības, lai saprastu, kāds atbalsts nepieciešams katram cilvēkam individuāli. Cilvēkiem, kam veselības stāvokļa dēļ nepieciešama institucionāla aprūpe, kā arī tiem, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centrā un nevēlas to pamest, šāda iespēja tiks saglabāta. Uzsākt dzīvi ārpus sociālās aprūpes centra būs cilvēka paša izvēle.

Mērķa grupa

Pilngadīgi cilvēki ar GRT un I / II invaliditātes grupu.

Latvijā plānots līdz 2023.gadam sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 2 100 cilvēkiem ar GRT, ZPR - ~350 cilvēkiem.

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Pakalpojumi ir orientēti uz personām, kuras šobrīd ir ilgstošas aprūpes institūcijās, un personām, kas šobrīd dzīvo sabiedrībā, bet tām ir risks nonākt ilgstošas aprūpes iestādē. DI aktivitāšu rezultātā ir plānots veicināt šo personu patstāvīgas dzīves uzsākšanu ārpus institūcijas, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu patstāvīgai dzīvei.

Projekta mērķa grupas jauniešiem daļēji šie pasākumi ir piemēroti, tomēr jāvērtē katra individuālā situācija. Vēlams pēc DI projekta aktivitāšu īstenošanas paplašināt mērķa grupu, aktīvāk iesaistīt arī tos cilvēkus ar GRT, kam nav noteikta invaliditāte, vai ir III grupas invaliditāte un kuras nav praktiski iesaistītas izglītībā un nodarbinātībā. Vēlams piedāvāt pakalpojumus, piemēram, specializētās darbnīcas, atbalsta personas pakalpojumu arī jauniešiem ar III vai bez piešķirtas invaliditātes grupas, lai šī mērķa grupai arī būtu vairāk iespēju iekļauties sabiedrībā un darba tirgū.