Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

E-mācību veidi

E-mācību veidi un termini

Ir daudzi un dažādi mēģinājumi klasificēt e-mācību kursus un ik gadus parādās jauni apzīmējumi un skaidrojumi. Apskatot dažus šobrīd aktuālus jēdzienus šajā jomā (2021. gads), var iegūt priekšstatu par e-mācību lauka plašumu un tā niansēm.

Mācīšanās notiek sinhroni vai nesinhroni.

Ja mācīšanās notiek sinhroni (Synchronous learning), dalībnieki piedalās mācību aktivitātē vienlaikus, piemēram, video konferencē, čatā vai tiešsaistē radot kopīgu dokumentu.

Jā mācīšanās notiek nesinhroni (Asynchronous learning), mācību aktivitāte nav piesaistīta noteiktam laikam, bet dalībnieks patstāvīgi, sev izdevīgā laikā, apgūst mācību vielu, izpilda pārbaudes uzdevumus vai iesaistās nesinhronā komunikācijā (foruma ieraksti, sociālie mediji u.c.).

Ļoti bieži mijās abas mācīšanās formas, piemēram:

  • ievada nodarbība notiek klātienē vai tiešsaistes video konferencē;
  • seko posms, kurā dalībnieki patstāvīgi apgūst vielu vai pilnveido savas iemaņas;
  • neklātienes posmā tiek iestarpināta tiešsaistes diskusija, kurā apspriež aktualitātes

Šo pieeja apzīmē kā kombinēto mācīšanos (Blended learning).

Mācību saturu var pasniegt dažādos veidos.

Var dalībniekiem padarīt pieejamus “tradicionālus” (pasniedzēja datorā) radītus dokumentus, piemēram, Powerpoint prezentācijas vai Word dokumentus. (Skat. arī Esošu ofisa dokumentu pārnešana uz internetu)

Lielu popularitāti ir ieguvuši video kursi, kuros mācību saturs tiek pasniegts koncentrētās video lekcijās.

Aktuāla tendence ir mikro mācīšanās (Microlearning), kurā mācību saturs tiek saskaldīts mazās vienībās, piemēram, katrai apskatāmai tēmai veidojot atsevišķu moduli. Saturs var būt pasniegts kā teksts, video, spēle, tests u.c. Mikro mācīšanās galvenā priekšrocība ir, ka saturu var viegli aktualizēt un elastīgi kombinēt.

E-mācību saturs var būt statisks (Fixed content) vai adaptīvs (Adaptive content). Ja tas ir statisks, visi dalībnieki saņem to pašu mācību materiālu un uzdevumus. Adaptīvs mācību saturs pielāgojas dalībnieku vajadzībām, piemēram, var kursu papildināt ar izvēles mācību materiāliem, var novērtēt dalībnieku zināšanu līmeni un piedāvāt pielāgotu saturu vai var variēt saturu, balstoties uz dalībnieku atšķirīgām profesionālajām vajadzībām.

Piezīme

Informācija par mācīšanās platformu lomu mācību procesā tagad ir atrodama rakstā Moodle loma mācību procesā (Ceļvedis Moodle lietošanai).

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0