Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Kas ir labs e-mācību kurss?

Rakstā tiek apskatīti divi kvalitātes ietvari, kurus var izmantot kā vadlīniju e-mācību kursu plānošanai, veidošanai un pilnveidošanai.

Tiešsaistes Mācīšanās konsorcija Kvalitātes rādītāji

ASV Tiešsaistes Mācīšanās konsorcijs (The Online Learning Consortium (OLC) ir publicējis virkni kontrollapu (Quality Scorecard Suite) ar kuru palīdzību izvērtēt tiešsaistes kursu kvalitātes aspektus.

Video lekcija ir daļa no pašmācību kursa Ceļvedis Moodle lietošanai.

E-mācību kursu veidošanai īpaši noderīga ir “Kursa dizaina novērtēšanas matrica”. Šeit atradīsit nedaudz pielāgotu versiju latviešu valodā. OLC mājaslapā ir pieejams aptverošs atbalsta materiāls, kurā ir apkopoti skaidrojumi un praktiski padomi katram minētajiem kvalitātes rādītājiem. Tabulā ir ievietotas saites, kuras noved uz attiecīgo saturu angļu valodā.

Igaunijas e–mācību kursu kvalitātes zīmogs (Estonian E-Course Quality Label)

Igaunijā jau vairākus gadus organizācijas var saņemt Informācijas tehnoloģijas fonda izglītībai (HITSA) kvalitātes novērtējumu saviem e-mācību kursiem. Šobrīd, e-mācību kursu kvalitātes novērtēšanu nodrošina Tartu universitāte.

Novērtēšanas jomas

Analīzes posms: Kritēriji pievērš uzmanību mērķauditorijas vajadzībām, kursa mērķiem un mācīšanās rezultātiem.

Mācību procesa plānošana: Kritēriji apskata mācību iestādes prasības, dalībnieku priekšzināšanas, novērtēšanas principus, mācību materiālu atbilstību kursa apjomam, mācīšanās prasmju veicināšanu un mērķtiecīgu izglītības tehnoloģiju izmantošanu.

Kursa attīstīšana: Kritēriji pievērš uzmanību uzskatāmai kursa struktūrai, piemērotai mediju izmantošanai mācību materiālos, digitālo mācību materiālu kvalitātei, autortiesību ievērošanai, pasniegšanas metožu atbilstībai dalībnieku tehniskajām iespējām, sniegto instrukciju skaidrībai, kursa pilotēšanai un kursa tehniskajai kvalitātei.

Kursa vadīšana: Kritēriji apskata dažādo funkciju nodrošinājumu (tehniskais atbalsts, organizatoriskie aspekti, sociālā un pedagoģiskā loma), laika grafika ievērošana, dalībnieku aktīvās līdzdalības veicināšanu, sistemātiskas atgriezeniskās saites sniegšanai un mācīšanās rezultātu skaidrībai.

Kursa novērtēšana: Kritēriji pievērš uzmanību kursa nepārtrauktai pilnveidei un dalībnieku atgriezeniskās saites nodrošināšanai.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0