Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Atziņas par attālināto mācīšanu

Ievads

2021. gada pavasarī projekta 8.5.3. ietvaros notika semināru cikls profesionālo izglītības iestāžu darbiniekiem par izglītības tehnoloģiju izmantošanu pieaugušo izglītībā. Semināru ietvaros tika izzināta un apkopota dalībnieku pieredze par attālināto mācību procesu 2020. / 2021. gadā.

Šīs atziņas sniedz vērtīgu, praksē balstītu, ieskatu attālinātā mācību procesā.

Piezīme: Šeit publicētās dalībnieku atbildes nav rediģētas, tās ir tikai sagrupētas pa jomām.

Attieksme

 • Pozitīva attieksme pret attālināto mācību procesu.
 • Pedagogam ir jābūt ļoti radošam, lai noturētu/piesaistītu izglītojamo uzmanību.
 • Galvenais ir gribēt.
 • Pastāvēs,kas pārvērtīsies!
 • jāspēj mainīties, sāc ar sevi.
 • Pie klausītajiem doties ar smaidu, nevis uzrakstu uz pieres “Jūs man esat kā zobu sāpes”.
 • Nekad nebaidīties mācīties kaut ko jaunu.
 • Prieks par tikšanos ar studentiem, audzēkņiem, lai arī tas notiek pie datora, tomēr var sazināties, dzirdēt, redzēt, veidot grupas darbus utt.
 • Jāiejūtas “audzēkņu ādā”, ja viņi netiek galā ar tehnoloģijām vai interneta traucējumiem.

Atgriezeniskā saite

 • Izstrādāt vērtēšanas kritērijus un darīt tos zināmus izglītojamajiem (vērtēšana, pašvērtējums, kopējais vērtējums).
 • Nesalīdzināt audzēkņu darbus savā starpā, papildus komentāri un konsultācijas tikai individuāli pēc apgrieztās klases principa. Ļoti efektīvi – iesaku!
 • Izglītojamie drošāk izsaka savas domas, ja darbojas attālināti.
 • Strādājot attālināti, vairāk nekā klātienē, jāpievērš uzmanība tam, vai tevi dzird un uztver.
 • Lekcijas / nodarbības laikā sniegt īsu rezumē par apskatīto.
 • Jāparedz “brīvais mikrofons” jautājumu uzdošanai.
 • Uzsākot apmācību veltīt laiku iepriekšējo zināšanu atsvaidzināšanai.
 • Apmācību noslēgumā pārliecināties ar jautājumu vai visi ir sapratuši šodienas nodarbību tēmu.
 • Viegli konstatēt pieslēgšanos.
 • Izveidot caurspīdīgu prasību sistēmu.
 • Obligāti saņemt atgriezenisko saiti, palūgt aizpildīt aptaujas anketu par kursu organizēšanu.
 • Studenti aizstāv savus kursa darbus, neatkarīgi no atrašanās vietas.

Atbalsts

 • Atbalsta sniegšana izglītojamajiem, piemēram, atgādinājuma sūtīšana par darba iesniegšanu u.c.
 • Sniegt skaidrus noteikumus par kameras lietošanu, skaņas lietošanu, un jautājumu uzdošanas kārtību.
 • Uzņemties vadību nodarbību veiksmīgai uzsākšanai, palīdzēt pieslēgties katram un pārliecināties ka visi jūtas komforti auditorijā.
 • Iedrošināt lietot tehnoloģijas.
 • individuāla pieeja ir vislabākais variants un individuālas konsultācijas.
 • Izrunāt pastāvīgo darbu izpildi vai arī e-pastā norādīt konkrētās lietas apmācāmajam.
 • Pieaugušo auditorija, ja tie tiek iedrošināti, apgūst darbu ar tehnoloģijām.
 • Pieaugušajiem ir svarīgi, ka ar viņiem mācās kopā, rāda, ka ikvienam ir iespējas apgūt tehnoloģijas tālākajam darbam.
 • Nepieciešama uzslava.

Uzmanības noturēšana un gaisotne

 • Jāatrunā izglītojamo un pedagogu uzvedība, nosacījumi, kas jāievēro nodarbības laikā.
 • Nepārtraukti vajag piestrādāt pie motivācijas uzturēšanas izglītojamiem.
 • Ieklausīties kursantos.
 • Novērtēt viņu pieredzi un zināšanas, Uztvert kursantus kā līdzvērtīgas personas Visi esam “te”, lai mācītos Visi var kļūdīties, arī pedagogs.
 • izglītojamo refleksija, dalīšana ar pieredzi.
 • Katram izglītojamajam dot iespēju izteikties.
 • Pozitīvas gaisotnes uzturēšana.
 • Izglītojamie var neklausīties(tas jāpieņem).
 • Nenovirzīties no uzdevuma un pasniedzēja lomas, iesaistoties audzēkņu čatā, piem. lietojot viņu žargonu.
 • Izglītojamie labprātāk veic grupu darbus attālināti ar konkrēti deliģētiem uzdevumiem katram.
 • Svarīgi izmantot un piedomāt pie nodarbībā/lekcijā pielietojamajām metodēm, nepieciešama kaut neliela dažādība, kas auditoriju piesaista.
 • Jāsniedz detalizēts skaidrojums, kas tiks paredzētajā laikā darīts (teorijas apskats, praktiskie darbi pildīti utt. un pārtraukumi).
 • Apmācības censties noturēt auditorijas uzmanību.
 • Informācijas pasniegšanas dažādības nepieciešamība.
 • Auditorijas iesaistīšana nelielos starpuzdevumos.
 • Diskusijas / uzdevumi nelielās grupās.
 • Sākumā ir nepieciešams iepazīšanās – gan lektora, gan apmācāmās grupas dalībniekiem. Aptaujāties, kā jūtas.
 • Dažādot apmācības procesa metodes- prezentācijas, viedokļu apmaiņa, grupu darbi, zīmēšana u.c.
 • Attālinātas mācības nav monologs četru akadēmisko stundu garumā,bet gan uz dialogu vērsta komunikācija un lomu spēles.
 • Uzmanību piesaista lomu spēles (apgrieztā klase).
 • Daļēji dublē klātienes nodarbības sajūtu.

Par dalībniekiem

 • Pieaugušie izglītojamie daudz apzinīgāk un vērīgāk seko saviem vērtējumiem.
 • Pieaugušie izglītojamie labprāt dalās ar savu pieredzi.
 • Pieaugušie izglītojamie ir daudz atbildīgāki un prasīgāki.
 • Pieaugušajiem izglītojamiem labāk patīk klātienes praktiskās nodarbības nevis teorētiskās.
 • Pieaugušie izglītojamie ir zinošāki, jo viņiem jau ir praktiskās dzīves pieredze.
 • Cilvēka faktors, atbalsts, socializācija.
 • Rēķinieties ar atšķirīgām audzēkņu iespējām mācīties.
 • Svarīgi apzināties, ka pieauguši tā pat kā jaunieši, mācībām pievēršas dažādu iemeslu dēļ, ar dažādu motivāciju un interesi.

Plānošana un gatavošanās

 • Svarīgi nodarbību nepārvērst par skolotāja monologu, bet sadalīt laiku.
 • Man liekas, ka nedrīkst veidot ļoti raibus un strauji mainīgus materiālus, tas var novērst uzmanību no galvenā – mācībām.
 • Vajag pilnveidot mācību materiālus un papildināt ar materiālu dažādību.
 • Nepieciešamas IT zināšanas.
 • Vajag nepārtraukti mācīties darboties ar lietotnēm, kuras izmanto attālinātajām mācībām.
 • strukturēta nodarbība: stundas mērķis, stundas uzdevumi, jēgpilni uzdevumi.
 • Veidot pārdomātu attālinātās stundas saturu (teksts, prezentācija, runa , attēli…).
 • Laicīga pieslēgšanās tiešsaistes stundām.
 • Noteikti ir jāpārbauda tehnoloģijas pirms nodarbības.
 • Ir jābūt iepriekšējai informācijai par izglītojamo zināšanām tehnoloģiju jomā.
 • Strukturēts darba plāns un vizuālie materiāli.
 • Ļoti skaidri, precīzi un lakoniski noformulēts uzdevums, vērtēšanas kritēriji un iesniegšanas datums.
 • Jābūt atlasītam prezentējamajam materiālam -rēķinoties ar dažādu priekšzināšanu apjomu.
 • Ir lielāka pašorganizācija, plāno savu laiku.
 • Detalizēti jāpārdomā atvēlētais laiks attālinātajā lekcijā/nodarbībā, lai paspētu iekļauties tajā vai tieši otrādi, lai nav situācija, ka nav ko stāstīt, bet auditorija garlaikojas.
 • 1. Programmu sastādīšana ar mērķi, uzdevumiem un priekšmeta saturu. Mācīšanas ilgums. 2. Mācīšanas un tehniskās līdzekļi. Nepieciešamo līdzekļu apraksts. 3. Mācību stundu plānošana. 4. Mācību metožu izvēle. 5. Vērtēšanas kritēriju izstrādāšana.
 • Digitālās prasmes apguvei ir jāparedz laiks.
 • Iesaku apbruņoties ar pacietību, uzdodot darbu jāļauj to pildīt ilgāku laiku nekā tas būtu paredzēts klātienē.
 • Pirms katras nodarbības apmācāmajiem ir jāsagatavo un jānosūta satura plāns ( saturs dizains) un konkrēti uzdevumi,kas būs paveicami tiešsaistes nodarbības laikā.
 • Mans ieteikums būtu labāk izmantot mazāk uzdevumu, bet lai tie ir lietderīgi.
 • Tiešsaistes laikā nevar apgūt visu mācību vielu.
 • Strukturēt metodiku.
 • Censties negarlaikot klausītājus ar laika stiepšanu, gadījumā, ja sakāmais iet uz beigām.
 • Sagatavot attiecīgus materiālus .
 • Pie prezentācijām likt vairāk vizuālos materiālus, attēlu .GIF formatā (kustīgie mehanismi un t.t.).
 • Precīzas instrukcijas.
 • Nemēģiniet tieši pārnest klātienes mācību norisi.
 • Piedāvājiet audzēkņiem ieteicamo dienas un nedēļas plānu.
 • Izmantojiet esošus mācību materiālus.
 • Plānojiet mazāk, lai iemācītu vairāk.
 • Profesionālo terminoloģiju lietot tik cik prasa īstenojamās programmas saturs. “Nepiegružot” tekstu.
 • Izvēlēties optimālo laiku mācību organizēšanai. Piemēroties gan cīruļiem, gan pūcēm.

Citas atziņas un ieteikumi

 • Pedagoga darbs kļuva caurspīdīgs.
 • Disciplinē.
 • Pēc iespējas vairāk vadiet mācības tiešsaistē, tas palīdzēs audzēkņiem labāk izprast apgūstamās prasmes.
 • Jaunas mācību metodes un dažādie rīki no šiem kursiem ir ļoti noderīgas.
 • Ievērot lietišķo etiķeti ē-vidē un profesionālo etiķeti. Kursu/programmas vadītājam pašam jābūt tam par piemēru.
 • Noteikti jāvienojas par to, ja mācoties rodas problēmas, ir jājautā.
 • Laiks mācībām ir daudz fleksiblāks.
 • Nevar veidot stundas no rītiem, jo tas var traucēt darbam.
 • Vienota mācību un saziņas platforma: mācību platforma-Microsoft Teams, saziņas platforma – e-klase.
 • Telpai no kuras vada videotiešsaistes jābūt ar labu gaisa apmaiņu- ilgstošs sasprindzinājums rada nogurumu.
 • Digitāli prātīgāki kļūst, uzlabojas prasmes virtuālā vidē.
 • Ir nepieciešams izveidot kādu mācību platformu – nodarbības tiešsaistē, prezentācijas, uzdevumi tiešsaistei u.c. materiāli. Es izmantoju Google.Classroom.
 • Mācību platformā ievietot visas prezentācijas, patstāvīgā darba uzdevumus u.c. materiālus, ko var apskatīties un darīt darbus apmācāmais sev izdevīgā laikā.
 • Pārbaudes testus veidoju uzdevumi.lv, tur ir iespēja iestatīt izpildes un derīguma laikus.

Problēmas un izaicinājumi

 • Nodarbība notiek pat, ja izdevies pieslēgties audiovizuāli ir tikai vienam audzēknim.
 • Dažreiz var pievilt internets.
 • Visa grupa nekad laikā nepieslēdzas.
 • Attālināto mācību procesā, grūtāk objektīvi noteikt dalībnieku priekšzināšanas.
 • Gandrīz neiespējami pārskatīt klausītāja klātesamību (tas negatīvi).
 • Šķēršļi ir dažāds interneta ātrums, dažāds tehnoloģiju aprīkojums, vecums.
 • Rodas problēmas, ja cilvēkam ir tikai mobilais tālrunis(tādu ir pietiekami daudz, kā arī nav interneta pieslēguma.
 • Ļoti stipri jāpiedomā ko un kā jādara, ja grupā ir dažāda vecuma un izglītības cilvēki.
 • Ierobežo izpildi.
 • Rada stresu.
 • Programmiskas problēmas Tehniskas problēmas Paralēlās sesijas (paralēlā tīkla slodze).
 • Visiem dalībniekiem nav vienlīdzīgs tehniskais aprīkojums.
 • Ne vienmēr pieslēgšanās notiek savlaicīgi.
 • Nav tiešā acu kontakta.
 • Nav pārliecības, ka uzdotie darbi tiek pildīti pastāvīgi.
 • Ļoti daudzi joprojām nemāk darboties ar datortehniku.
 • Jāņem vērā, ka datori pie kuriem mācās audzēkņi nav nokomplektēti vienādi, tātad var būt problēmas ar iesūtīto mācību materiālu izpratni.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0