Šajā rakstā tiek apskatīti divi kvalitātes ietvari, kurus var izmantot kā vadlīniju e-mācību kursu plānošanai, veidošanai un pilnveidošanai.

Tiešsaistes Mācīšanās konsorcija Kvalitātes rādītāji

ASV Tiešsaistes Mācīšanās konsorcijs (The Online Learning Consortium (OLC)) ir publicējis virkni kontrollapu (Quality Scorecard Suite) ar kuru palīdzību izvērtēt tiešsaistes kursu kvalitātes aspektus.

E-mācību kursu veidošanai īpaši noderīga ir "Kursa dizaina novērtēšanas matrica". Šeit atradīsit nedaudz pielāgotu versiju latviešu valodā. OLC mājaslapā ir pieejams aptverošs atbalsta materiāls, kurā ir apkopoti skaidrojumi un praktiski padomi katram minētajiem kvalitātes rādītājiem. Tabulā ir ievietotas saites, kuras noved uz attiecīgo saturu angļu valodā.

Kursa pārskats un informācija Apmierinoši Nelieli labojumi
(līdz 0.5 st.)
Mēreni labojumi
(1.5 - 2 st.)
Apjomīgi labojumi
(virs 2 st.)
Neatbilst
1. Kursā ir iekļauts ievads, kas palīdz dalībniekiem orientēties un uzsākt mācīšanos.
2. Ir iekļauts pārskats par kursu kopumā, kā arī par katru mācību moduli.
3. Ir pievienots kursa informācijas lauks, kurā uzskatāmā veidā ir redzama mācību programmas sadaļas.
4. Ir iespējams izdrukāt mācību programmu (PDF, HTML).
5. Kursā ir pievienotas saites uz nozīmīgiem organizācijas noteikumiem, piemēram, par plaģiātu, datoru lietošanu, datu aizsardzību un strīdu izšķiršanas kārtību.
6. Ir nodrošināta dalībnieku piekļuve atbalsta resursiem (tehniskais atbalsts, orientēšanās, konsultācijas).
7. Kursa informācijā ir pateikts, vai kurss notiek pilnībā tiešsaistē, kombinētā veidā vai klātienē ar tiešsaistes papildinājumiem (web-enhanced).
8. Tiek sniegta informācija par piemērotām ierīcēm un metodēm piekļuvei un līdzdalībai kursā (mobilās ierīces, tīmekļa vietnes, tīmekļa pārlūka iestatījumi (iznirstošie logi, drošs saturs), mikrofons, tīmekļa kamera).
9. Ir skaidri definēti kursa mērķi un rezultāti; tie ir izmērāmi un sasaucas ar mācīšanās aktivitātēm un novērtējumiem.
10. Kursā ir atrodama pasniedzēju un mācību iestādes kontaktinformācija.
Kursā izmantotās tehnoloģijas un rīki Apmierinoši Nelieli labojumi
(līdz 0.5 st.)
Mēreni labojumi
(1.5 - 2 st.)
Apjomīgi labojumi
(virs 2 st.)
Neatbilst
11. Tiek sniegta informācija par nepieciešamajām prasmēm tehnoloģiju izmantošanai un ir nodrošināti atbilstoši atbalsta resursi.
12. Tehniskās prasmes tiek attīstītas pakāpeniski kursa laikā (orientēšanās, izmēģināšana, pielietošana - ja tas ir aktuāli konkrētajai tēmai vai tehnoloģijai).
13. Bieži izmantotas tehnoloģijas ir viegli pieejamas. Rīki, kas netiek izmantoti, ir noslēpti no kursa izvēlnes.
14. Kursā ir iekļautas saites uz izmantoto tehnoloģiju privātumu politiku.
15. Visi tehnoloģijas rīki ievēro pieejamības standartus.
Dizains un noformējums Apmierinoši Nelieli labojumi
(līdz 0.5 st.)
Mēreni labojumi
(1.5 - 2 st.)
Apjomīgi labojumi
(virs 2 st.)
Neatbilst
16. Ir izveidots loģisks, konsekvents un nepārblīvēts dizains. Var ērti pārvietoties kursā (konsekvents krāsu izkārtojums, ikonu noformējums, radniecīgs saturs ir izvietots kopā, jēgpilni virsraksti).
17. Liels informācijas daudzums ir sadalīts pa daļām, atstājot pietiekami plašas atstarpes starp teksta apgabaliem.
18. Ir pietiekami liels kontrasts starp tekstu un fonu, lai saturs būtu viegli salasāms.
19. Ir pieejamas kvalitatīvas instrukcijas.
20. Kursā nav pareizrakstības kļūdu un visas ievietotās hipersaites pareizi atveras.
21. Teksta noformējumā ir izmantoti nosaukumi, virsraksti un citi stila elementi, kas uzlabo lasāmību un padara dokumentu uzskatāmāku.
22. Netiek izmantoti mirgojoši teksta elementi.
23. Izmanto “Sans-serif” fontu ar vismaz 12 pt standarta burtu izmēru.
24. Ja iespējams, teksts ir pasniegts lineāri, nevis tabulā.
25. Tabulām ir pievienots nosaukums un kopsavilkums.
26. Tabulu rindām un slejām ir pievienoti virsraksti.
27. Slaidrādēs lieto iepriekš izstrādātu slaidu dizainu un iekļauj unikālus slaida nosaukumus.
28. Visām slaidrādēm izmanto vienkāršu (manuālu) pārēju starp slaidiem.
Saturs un aktivitātes Apmierinoši Nelieli labojumi
(līdz 0.5 st.)
Mēreni labojumi
(1.5 - 2 st.)
Apjomīgi labojumi
(virs 2 st.)
Neatbilst
29. Kursā ir iekļauti saistoši resursi, kas veicina komunikāciju un sadarbību, sniedz saturisku informāciju un atbalsta mācīšanos un iesaistīšanos.
30. Kurss nodrošina aktivitātes, kas attīsta domāšanas prasmes, piemēram, problēmu risināšana, refleksija un analīze.
31. Kursā izmanto aktivitātes, kas sasaista mācāmo priekšmetu ar reālo dzīvi, piemēram, eksperimentālā mācīšanās, gadījumu izpēte, un problēmās balstītas aktivitātes.
32. Ja ir pieejami, izmanto atvērtos izglītības resursus (Open Educational Resources), bezmaksas vai lētus mācību materiālus.
33. Kursa materiālos ir iekļauta informācija par autortiesībām un lietošanas noteikumiem. Ja drīkst dalīties ar materiālu, tas ir skaidri norādīts.
34. Teksta saturs ir publicēts viegli pieejamā formātā - vēlams HTML. Saturs ir radīts tā, lai atbalsta tehnoloģijas to varētu atpazīt; tas attiecas arī uz PDF failiem un teksta informāciju, kas ir iekļauta attēlos.
35. Netekstuāliem elementiem ir pievienota tekstuāla informācija (“alt” birka tīmekļa attēliem, transkripti audio un video materiālam, ilustrāciju paraksti u.c.).
36. Teksts, grafikas, un attēli ir uztverami arī melnbaltā skatījumā. Tekstam vēlams būt primāram informācijas pasniegšanas veidam.
37. Izmanto aprakstošus un jēgpilnus hipersaišu nosaukumus (izvairīties no “Spied šeit” uzrakstiem).
Mijiedarbība (interakcija) Apmierinoši Nelieli labojumi
(līdz 0.5 st.)
Mēreni labojumi
(1.5 - 2 st.)
Apjomīgi labojumi
(virs 2 st.)
Neatbilst
38. Tiek paredzēta savlaicīga un regulāra pasniedzēja atgriezeniskā saite dalībniekiem (jautājumi, epasts, uzdevumi).
39. Mijiedarbība tiek mērķtiecīgi veicināta (tīkla etiķete, svērtas atzīmes, regulāri dalībnieku pienesumi).
40. Pasniedzējs iepazīstina dalībniekus ar sevi.
41. Kursā ir iekļauti resursi vai aktivitātes, kas veicina piederības un kopības sajūtu, atbalsta atklātu komunikāciju un rada uzticību (piemēram, ledus laušanas uzdevumi, ziņojumu dēlis, savstarpēja iepazīšanās, jautājumi diskusiju forumā).
42. Kurss paredz dalībnieku savstarpēju komunikāciju un konstruktīvu sadarbību.
43. Mudina dalībniekus dalīties ar resursiem un savus pienesumos iekļaut informāciju no dažādiem avotiem.
Novērtēšana un atgriezeniskā saite Apmierinoši Nelieli labojumi
(līdz 0.5 st.)
Mēreni labojumi
(1.5 - 2 st.)
Apjomīgi labojumi
(virs 2 st.)
Neatbilst
44. Ir skaidri atrunāta kursa vērtēšanas politika kursa informācijas sadaļā vai mācību programmā, tai skaitā, ir pateikts, kādas ir sekas kavējumiem.
45. Kursā ir iekļautas piemērotas metodes regulārai dalībnieku zināšanu līmeņu novērtēšanai.
46. Vērtējamiem uzdevumiem ir skaidri aprakstīti kritēriji.
47. Dalībniekiem ir iespēja pārskatīt savu veikumu un pašiem novērtēt savu mācīšanos visa kursa garumā (priekšzināšanu tests, automatizēti pašnovērtējuma testi, refleksijas uzdevumi u.c.).
48. Dalībnieki savlaicīgi saņem paziņojumus par to, kad tiek prasīta viņu rīcība. Tiek paredzēta pietiekami liela laika rezerve, lai dalībnieki varētu sagatavoties un izkārtot sev piemērotu izpildes laiku.
49. Dalībniekiem ir piekļuvi uzskatāmam un aktuālam vērtējuma žurnālam.
50. Dalībniekiem tiek dota vairākkārtēja iespēja sniegt aprakstošu atgriezenisko saiti par kursa dizainu, saturu, tehnoloģiju atbilstību un citiem kursa aspektiem.

Igaunijas e–mācību kursu kvalitātes zīmogs (Estonian E-Course Quality Label)

Igaunijā jau vairākus gadus organizācijas var saņemt Informācijas tehnoloģijas fonda izglītībai (HITSA) kvalitātes novērtējumu saviem e-mācību kursiem. Detalizēta novērtējuma matrica ir atrodama organizācijas mājaslapā.

Analīzes posms

Kritēriji pievērš uzmanību mērķauditorijas vajadzībām, kursa mērķiem un mācīšanās rezultātiem.

Mācību procesa plānošana

Kritēriji apskata mācību iestādes prasības, dalībnieku priekšzināšanas, novērtēšanas principus, mācību materiālu atbilstību kursa apjomam, mācīšanās prasmju veicināšanu un mērķtiecīgu izglītības tehnoloģiju izmantošanu.

Kursa attīstīšana

Kritēriji pievērš uzmanību uzskatāmai kursa struktūrai, piemērotai mediju izmantošanai mācību materiālos, digitālo mācību materiālu kvalitātei, autortiesību ievērošanai, pasniegšanas metožu atbilstībai dalībnieku tehniskajām iespējām, sniegto instrukciju skaidrībai, kursa pilotēšanai un kursa tehniskajai kvalitātei.

Kursa vadīšana

Kritēriji apskata dažādo funkciju nodrošinājumu (tehniskais atbalsts, organizatoriskie aspekti, sociālā un pedagoģiskā loma), laika grafika ievērošana, dalībnieku aktīvās līdzdalības veicināšanu, sistimātiskas atgriezeniskās saites sniegšanai un mācīšanās rezultātu skaidrībai.

Kursa novērtēšana

Kritēriji pievērš uzmanību kursa nepārtrauktai pilnveidei un dalībnieku atgriezeniskās saites nodrošināšanai.


Raksti šajā sadaļā