Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana

Atgriezeniskai saite ļauj cilvēkam uzzināt, kā citi uztver viņa rīcību. Arī atgriezeniskā saite ļauj pārbaudīt, vai uzskati, kas cilvēkam ir par līdzcilvēku, atbilst patiesībai.

Komandas darbība būs veiksmīga, ja tās komunikācija ir balstīta faktos, nevis aizspriedumos. Atgriezeniskā saite ir instruments, lai savlaicīgi identificētu problēmas. Dodot grupas locekļiem iespēju izteikt savus uzskatus un dalīties ar savām izjūtām, viņi kļūst līdzatbildīgi par rezultātu.

Atgriezeniskās saites sniegšana bieži saistīta ar kritikas izteikšanu. Kritiku iespējams viegli pārprast, slikti noformulēta kritika viegli var kļūt par konflikta cēloni, tādēļ tālāk ir minēti ieteikumi, kas palīdzēs nodrošināt atgriezenisko saiti tā, lai tā sniegtu precīzu informāciju. Tie adaptēti no psihologa Kārla Rodžersa (Carl Rogers) darbiem.

Atgriezeniskās saites noteikumi

Atgriezeniskās saites sniedzējam

Uzsver, ka tu dalies ar savām izjūtām un saviem novērojumiem. Saki Es… vai Man…

Pamatojums: Atgriezeniskajā saitē izsakām savu subjektīvo viedokli un novērojumus par kādu konkrētu situāciju vai procesu. Šo domu labi ilustrē Vitgenšteina (Wittgenstein) “Pīle / zaķis”: atgriezeniskā saite ir instruments, lai paskaidrotu, kā redz konkrētu situāciju – vai saskata pīli, zaķi, vai vēl ko citu.

Pīle / zaķis

Piemērs: “Es kļuvu dusmīgs, kad tu man nedevi iespēju izteikt savu viedokli”; “Kad Tu uzsāki sarunu ar Jāni, man šķita, ka konflikts ir pārvarēts”.

Runā ar cilvēku, nevis par viņu. Saki “Tu darīji…”, nevis “Viņš darīja…”.

Pamatojums: Ja uzrunājam tieši to cilvēku, kuram sniedzam atgriezenisko saiti, teiktais kļūst personīgāks, līdz ar to vieglāk pieņemams.

Piemērs: Nesaki “Man likās, ka Jānis nebija līdz galam sapratis uzdevumu”, saki, “Jāni, man likās, ka tu nebiji līdz galam sapratis uzdevumu”.

Apraksti, kas notika: neinterpretē otra rīcību un neizdari secinājumus otra vietā.

Atgriezeniskās saites uzdevums ir stāstīt par saviem novērojumiem / izjūtām kādā konkrētā situācijā. Vispārinot un interpretējot sākam domāt un izdarīt secinājumus otra cilvēka vietā. Šādu rīcību atgriezeniskās saites saņēmējs var izjust kā uzmākšanos.

Piemērs: Nesaki “Pēteris ir vienmēr gatavs palīdzēt citiem cilvēkiem”, saki “Pēter, kad padalījies ar savām iestrādēm, tas ļoti palīdzēja virzīties uz priekšu un izpildīt uzdevumu.” Nesaki “Var just, ka Dacei patīk būt vadošā lomā “, saki “Dace, kad sāki dot instrukcijas un sadalīt pienākumus, jutu, ka esi mūsu komandas vadītāja.” Nesaki “Ja tu vairāk aizstāvētu savu viedokli, mums būtu labāki rezultāti”, saki, “Biju vīlies, kad uzzināju, ka nepiekrīti mūsu secinājumiem. Domāju, ka mums būtu bijuši labāki rezultāti, ja būtu izteicis savas šaubas diskusiju laikā.”

Dod iespēju mācīties no pozitīvās un negatīvās rīcības. Runā par konkrētām rīcībām.

Pamatojums: Atgriezeniskā saite ir iespēja mācīties. Ja cilvēks nedalās ar saviem novērojumiem un izjūtām, viņš otram atņem šo iespēju.

Lai cilvēks varētu mācīties no atgriezeniskās saites, tai jābūt konkrētai. Piemēram, “Tu esi labs pasniedzējs” ir patīkama uzslava, bet novērojums ir pārāk vispārīgs. Lai informācija būtu noderīga, jāpasaka, kas tieši noveda pie šie uzskata, piemēram, “Tad kad Tu sasaistīji šīs dienas tēmu ar savu dzīves pieredzi, es beidzot sapratu, kāpēc ir svarīgi iedziļināties šajā jautājumā.”

Atgriezeniskās saites sniedzējam jāņem vērā saņēmēja vajadzības. No tā izriet, ka var kritizēt tikai lietas, kuras var mainīt, atrod piemērotu laiku, kad to pateikt un ir empātisks.

Ja atgriezeniskā saite tiek sniegta grupā, var papildus iekļaut citu grupas locekļu iespaidus un novērojumus, lai uzzinātu, kā viņi uztvēra rīcību.

Katram cilvēkam patīk, ja viņu uzslavē par labi padarītu darbu, veiksmīgu rīcību vai ko citu.

Atgriezeniskās saites saņēmējam

Klausies un ieklausies kā otrs uztvēra tavu rīcību.

Pamatojums: Ja tiek izteikta kritika, mums rodas tieksme aizstāvēties un taisnoties par savu rīcību. Ir svarīgi atcerēties, ka atgriezeniskā saite mums dod iespēju uzzināt, kā citi izjuta mūsu rīcību. Ieklausoties teiktajā, mums tiek dota iespēja pārdomāt, vai iegūtā informācija ir noderīga, vai nākotnē gribam ko mainīt savā rīcībā.

Ieteikums: Lai apspiestu taisnošanās refleksu, vadītājs var uzstāt, lai grupas locekļi ievēro klusumu atgriezeniskās saites sniegšanas laikā; drīkst tikai uzdot precizējošus jautājumus. Atgriezeniskās saites saņēmējam jāgaida vismaz pēc pāris minūtes, pirms drīkst komentēt saņemto informāciju.

Izvērtē saņemto informāciju.

Ja nepiekrīti teiktajam, pārdomā, kāpēc otrai pusei radās aplams priekšstats. Pārdomā vai gribi kaut ko mainīt savā rīcībā.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0