Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

SVID analīze (SWOT analysis)

SVID analīze ir populāra situācijas analīzes metode, kurā apskata analizējamās lietas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus.

<2-4 cilv.

45 – 90 min.

Līmlapiņas vai tāfele/A1 lapa, lai piestiprinātu iegūto informāciju

Apraksts

SVID analīzē (angl. SWOT analysis – strengths, weaknesses, opportunities, threats) pievērš uzmanību iekšējiem un ārējiem faktoriem, kas var ietekmēt tālāko attīstību.

Organizācijas iekšienē

Stiprās puses

Vājās puses

No ārējās pasaules

Iespējas

Draudi

SVID analīzes soļi

Ja SVID analīzi veci grupā, var izdalīt četrus soļus.

  1. Skaidri definē izvērtējuma objektu, piemēram, kāds pakalpojums, organizācijas darbība kopumā vai tirgus segments.
  2. Izveido tabulu ar četriem iedalījumiem: Stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi.
  3. Dalībnieki individuāli ieraksta, viņuprāt, nozīmīgākos punktus katrā laukā.
  4. Apkopo dalībnieku viedokļus un izveido kopīgu tabulu.

Piezīmes

Dažu principu ievērošana manāmi cels metodes iedarbību:

  • Domājot par iespējām un draudiem, ir tieksmi domāt par nākotni, t.i. pievērst uzmanību sekām, kas varētu izriet no identificētām vājām un stiprām pusēm. Pieturoties pie idejas, ka problēmu risināšanas process būs efektīvāks, ja izdala problēmas analīzes, ideju ģenerēšanas un ideju izvērtēšanas soļus (skat. Problēmu risināšana trīs soļos), nav lielas jēgas aizrauties ar to, kas varētu būt. Tā vietā ieteicams SVID analīzē tikai apskatīt tagadni, un attiecināt stiprās un vājās puses un organizācijas iekšieni, bet iespējas un draudus uz ārējo pasauli.
  • SVID analīzes labākā īpašība ir, ka tā sniedz lakonisku pārskatu par esošo situāciju. Tāpēc nevajadzētu aizrauties ar informācijas kvantitāti; katrā sadaļā vēlams ierakstīt maksimāli 3 – 5 būtiskākos aspektus. Var būt lietderīgi procesu sadalīt divos posmos: Vispirms izvirzīt visus punktus, kas nāk prātā, un nākamajā soļi izvērtēt to nozīmīgumu.
  • Ja vēlas ar SVID metodes palīdzību iedziļināties esošajā situācijā, vēlams izdalīt apskatāmas jomas un katru jomu izvērtēt atsevišķi, piemēram, darbinieki, materiāli resursi, partneri, pakalpojumi, gaisotne, u.tml.

Paraugs

SVID paraugs
Lejupielādēt SVID veidni (pdf)

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0