Pieaugušo izglītībā pasniedzēja galvenais uzdevums ir dalībniekiem nodrošināt iespēju mācīties. Lai to sekmētu, viņam nāksies ieņemt atšķirīgas lomas. Dzīvē šīs lomas nevar skaidri atdalīt, tās pārklājas, saplūst kopā, papildina vienu otru, tādēļ, lai sekmētu vēlamo rezultātu, svarīga ir pasniedzēja spēja izvērtēt nepieciešamo lomu katrā konkrētā situācijā.

Eksperts

Ne tik tālā pagātnē piekļuve informācijai bija skolotāju, pētnieku un ekspertu privilēģija. Viņi bija zināšanu glabātāji un bija atbildīgi par tās izplatīšanu. Pateicoties internetam, informācija ir kļuvusi plaši pieejama un informācijas sniegšana vairs nav primārais pasniedzēju uzdevums. Tomēr pasniedzēja pieredze un padziļinātā izpratni par kādu tēmu ļauj viņam būt filtram un ekspertam, kurš spēj atlasīt dalībniekiem nozīmīgākos aspektus un var palīdzēt tos ielikt pareizā kontekstā. Ir saglabājusies nepieciešamība pasniedzējam mācēt saprotamā veidā izklāstīt sarežģītus jautājumus un parādīt, kā šī informācija attiecas uz dalībnieku dzīvi.

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • Ieinteresētība pasniedzamajā tēmā;
 • rūpīgi atlasīts saturs - filtrēts caur paša pieredzi;
 • skaidri strukturēta viela;
 • Dalībnieku zinātkāres veicināšana, piemēram, ar aktivizējošu metožu palīdzību;
 • labas prezentēšanas prasmes;
 • informācijas sasaistīšana ar dalībnieku pieredzi.

Atbalstītājs

Atbalstītājs ciena dalībnieku dzīves pieredzi un novērtē viņu esošās kompetences. Pieaugušajiem cilvēkiem ir raksturīgi aizspriedumi pret mācīšanos, tāpēc pasniedzējam ir jāiedrošina, jāmotivē un jāatbalsta dalībniekus.

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • Labvēlīgas mācīšanās vides radīšana;
 • dalībnieku iedrošināšana un motivēšana;
 • Gatavība sniegt individuālu atbalstu.
 • Būt pacietīgam.
 • Būt ieinteresētam dalībnieku stāstos.

Treneris

Treneris palīdz dalībniekiem izvirzīt reālistiskus mērķus un parāda ceļu to sekmēšanai. Viņš atbalsta viņus trūkumu pārvarēšanā un prasmju attīstīšanā.

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • Sniegtās informācijas pielietojamība dalībnieku darba / dzīves kontekstā;
 • dalībnieku iedrošināšana izvērtēt un mainīt savas ierastās rīcības un attieksmes;
 • atgriezeniskās saites sniegšana.

Procesu virzītājs

Procesu virzītājs palīdz dalībniekiem attīstīt savu potenciālu un likt to lietā. Viņš uzticas dalībnieku kolektīvām zināšanām un prasmēm, apzinoties, ka grupa spēj tikt galā pat ar ļoti sarežģītiem uzdevumiem, ja vien tai dod iespēju.

  Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • Struktūras un metodisko instrumentu piedāvāšanu;
 • Dalībnieku iesaistīšana mērķu izvirzīšanā un satura radīšanā;
 • Procesa “caurskatāmības” nodrošināšana;
 • Procesu un rezultātu dokumentēšana.

Tiesnesis

Tiesnesis novērtē dalībnieku progresu. Arī viņš rada drošu vidi, kurā cilvēki ir gatavi atklāti sniegt viens otram atgriezenisko saiti.

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • Godīgs un saprotams novērtēšanas process;
 • dažādu avotu izmantošana rezultātu izvērtēšana;
 • atgriezeniskās saites sniegšanu;
 • vides radīšana, kurā cilvēki dalās ar saviem pozitīviem un negatīviem iespaidiem.

Paraugs

Pasniedzējs ir labākajā pozīcijā, lai izskaustu dalībnieku aizspriedumus pret mācīšanos.

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • Teikto papildināšana ar demonstrējumiem;
 • Paškritiska attieksme un nepārtraukta pilnveidošanās;
 • Katrā mācību procesa posmā apzināties, kāpēc ko dara.

Raksti šajā sadaļā