Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts

Termins Definīcija
Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts

Pakalpojuma mērķis ir veicināt vai atjaunot klienta sociālās funkcionēšanas spējas, ietverot sociālā statusa atgūšanu, spējas strādāt, izglītoties, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Pakalpojums šobrīd tiek īstenots Deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros.

Īss apraksts, saturs

Pakalpojuma mērķis ir veicināt vai atjaunot klienta sociālās funkcionēšanas spējas, ietverot sociālā statusa atgūšanu, spējas strādāt, izglītoties, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.

Sociālā uzņēmējdarbība ir uzskatāma par neatņemamu Eiropas daudzveidīgās sociālās tirgus ekonomikas sastāvdaļu. Tā balstās uz solidaritātes un atbildības principiem, uz indivīda un sociālo mērķu prioritāti, sekmē sociālo atbildību, sociālo kohēziju un sociālo iekļaušanu. Sociālie uzņēmumi var darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot inovatīvus risinājumus.

Konsultācijas un atbalsts tiek nodrošināts atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām.

Individuālo atbalstu īsteno kā nodarbību, kurā veicina vai atjauno mērķa grupas personas funkcionēšanas spējas (piemēram, mākslas terapijas, reitterapijas u,tml. nodarbības).

Pakalpojums netiek piemērots pašvaldības sociālā dienesta veiktajam sociālajam darbam ar personu (sociālā gadījuma vadīšanai).

Mērķa grupa

Pilngadīgas personas ar GRT (ZPR – DI projekta ietvaros izvērtētās personas).

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Pasākums ir piemērots Projekta mērķa grupai, īpaši tāpēc, ka tā mērķis ir atbilstošs Projekta mērķiem, un atbalsts var veicināt personu ar GRT nodarbinātību un iekļaušanos sabiedrībā. Tā kā šobrīd pasākuma mērķa grupa ir DI projekta ietvaros izvērtētās personas, ieteicams mērķa grupu paplašināt, iekļaujot arī sabiedrībā dzīvojošus jauniešus ar GRT, ne tikai izvērtētos).