Pašvaldību sociālā dienesta pakalpojumi – sociālā darbinieka/gadījuma vadītāja atbalsts

Termins Definīcija
Pašvaldību sociālā dienesta pakalpojumi – sociālā darbinieka/gadījuma vadītāja atbalsts

Pakalpojuma mērķis: palīdzēt indivīdam (un ģimenei) efektīvāk risināt sociālās funkcionēšanas problēmas.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Sociālie dienesti pašvaldībās.

ZPR – katrā pašvaldībā ir sociālais dienests.

Īss apraksts, saturs

Pakalpojuma mērķis: palīdzēt indivīdam (un ģimenei) efektīvāk risināt sociālās funkcionēšanas problēmas.

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, kā arī veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, attīstot personas pašas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Pakalpojums ietver: profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību izvērtēšanu, t.sk., vizītes klienta dzīvesvietā, individuālā intervences plāna izstrādi, psihosociālo un starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. Sociālā gadījuma vadīšana paredz regulāru sociālā darbinieka kontaktu ar klientu, individuālu konsultēšanu, konsultēšanu dzīvesvietā, speciālistu piesaisti un klienta dalību atbalsta grupās vai citos pasākumos.

Mērķa grupa

Personas, kurām ir identificētas sociālās problēmas, tās saņem sociālo palīdzību vai tām ir nepieciešamas konsultācijas sociālo problēmu risināšanā.

Jāņem vērā, ka pašvaldību sociālajos dienestos trūkst sociālo darbinieku, savukārt sociālajiem darbiniekiem trūkst zināšanu tieši par darbu ar personām ar GRT, nav arī sociālo darbinieku, kas varētu specializēties tikai darbam ar personām ar GRT.

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Pasākums ir piemērots Projekta mērķa grupas jauniešiem, tomēr jāņem vērā, ka ne visi jaunieši (pēc interviju rezultātiem), īpaši tie, kas dzīvo ģimenē un ir nodrošināti ar nepieciešamo finansiālo u.c. atbalstu no ģimenes puses (kā arī ar invaliditātes pabalstu) vispār nonāk sociālā dienesta redzeslokā, ar iespēju saņemt sociālā darbinieka konsultācijas. Kā arī nepieciešams uzlabot sociālo darbinieku zināšanas darbam ar personām ar GRT.

Kopumā ir ieteicams piesaistīt sociālo darbinieku kā gadījuma vadītāju, lai veiktu personas situācijas (vajadzību un resursu) izvērtējumu, izstrādātu intervences plānu, nodrošinātu starpprofesionālo pieeju un dažādu pakalpojumu mērķtiecīgu un plānveidīgu piešķiršanu (t.sk. tabulas turpinājumā aprakstīto), kā arī informētu personas ar GRT par iespējām un pieejamajiem atbalsta pasākumiem pašvaldībā vai netālu no tās (ņemot vērā arī mērķa grupas jaunieša dzīves vietu, mobilitātes iespējas).