Nodarbinātības atbalsta pasākumi bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar invaliditāti

Termins Definīcija
Nodarbinātības atbalsta pasākumi bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar invaliditāti

Palīdzība darba meklēšanā, karjeras konsultācijas un darba tirgū nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves pasākumi, apmācības, subsidētās darba vietas...

Pasākuma nodrošinātājs/-i

(Nacionāla līmeņa atbalsta pasākums, pieejams visā Latvijā, NVA filiālēs pakalpojumu sniegšanas vietās vai darba vietās)

Īss apraksts, saturs

Palīdzība darba meklēšanā, karjeras konsultācijas un darba tirgū nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves pasākumi, apmācības, subsidētās darba vietas (darba vietas pielāgošana personas ar invaliditāti vajadzībām, darba vadītāja atbalsts), reģionālās mobilitātes atbalsts (kompensācija par transporta izdevumiem vai mājokļa īri nokļūšanai uz mācībām vai darba vietu), ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi, profesionālās piemērotības noteikšana (sadarbībā ar SIVA), pagaidu nodarbinātības iespējas algotajos sabiedriskajos darbos darba iemaņu uzturēšanai, atbalstu savas komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Papildus bezdarbniekam ar invaliditāti pieejams asistenta pakalpojums personas nokļūšanai līdz mācību vai darba vietai, surdotulka un ergoterapeita pakalpojums mācību un darba vietā, kā arī atbalsta personas nodrošināšana bezdarbniekam ar garīga rakstura traucējumiem.

Mērķa grupa

Bezdarbnieki un darba meklētāji, kas reģistrējušies NVA (t.sk. ar invaliditāti, t.sk. ar GRT).

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Projekta mērķa grupai NVA pasākumi ir piemēroti, bet ir jārēķinās ar mērķa grupas dažādību. Kā arī, mērķa grupas jaunietim ir jābūt reģistrētam NVA, lai varētu saņemt tās pakalpojumus.

Jāpārvērtē NVA piedāvāto apmācību programmu piemērotība mērķa grupai, jo daudzi kursi nav paredzēti cilvēkiem ar GRT vai intelektuālās attīstības traucējumiem.

Kā veiksmīgs pasākums tiek vērtētas subsidētās darba vietas, bet tās ir pieejamas ļoti ierobežotā skaitā un visus potenciālos mērķa grupas jauniešus nesasniedz.