Izglītības iegūšana

Termins Definīcija
Izglītības iegūšana

Izglītības un vēlāk arī nodarbinātības iespēju nodrošināšanai svarīga ir izglītības iegūšana.

Jāmin, ka izglītības un vēlāk arī nodarbinātības iespēju nodrošināšanai svarīga ir izglītības iegūšana. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju ZPR ir 23 pirmsskolas izglītības iestādes, 11 speciālās izglītības iestādes un 69 vispārējās izglītības iestādes, kas nodrošina iekļaujošu izglītību, piedāvājot speciālās izglītības programmas (pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanas iespējas personām ar GRT un citām veselības problēmām)1. Projekta mērķa grupa, t.sk. intervētie jaunieši, šos pakalpojumus ir izmantojuši, un tie ir jāturpina nodrošināt, tomēr novērots, ka pēc izglītības iegūšanas bieži netiek uzlabota nodarbinātība, personu iesaiste tālākizglītībā – būtu jāpievērš uzmanība, ka izglītības iegūšana ir ne tikai cilvēka viena no pamattiesībām, bet arī veids, kādā palielināt iespējas jauniešiem ar GRT iekļauties darba tirgū.

No 2020.gada 1.septembra tiek plānota iekļaujošas izglītības sistēmas veidošana un veicināšana, pārejot no atsevišķu izglītības programmu īstenošanas speciālajās izglītības iestādēs, uz programmu un izglītojamo iekļaušanu vispārizglītojošās iestādēs. Šim aspektam būtu nepieciešams papildinošs izvērtējums, kas Pētījuma ietvaros netika veikts, bet Projekta gaitā jāpapildina informācija par plānotajām izmaiņām pamata un vidējās izglītības nodrošināšanā personām ar GRT.