Grupu mājas vai dzīvokļi

Termins Definīcija
Grupu mājas vai dzīvokļi

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Pašvaldības vai to finansētas iestādes.

(valsts līdzfinansē grupu māju izveidi un personu ar GRT uzturēšanos grupu mājā, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām).

ZPR grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums atrodas: Jelgavas pilsētā un Dobeles novadā.

Īss apraksts, saturs

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pakalpojuma mērķis ir sekmēt, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Mērķa grupa

Personas ar GRT.

ZPR grupu dzīvokļu pakalpojumam ir noteiktas šādas mērķa grupas:

  • Pilngadīgas personas ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT, kurām atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā nav nepieciešama, bet objektīvu iemeslu dēļ dzīvot patstāvīgi nav iespējams (Jelgavas grupu dzīvokļi).
  • Pilngadīgas personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (ar I grupas invaliditāti), kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus, nav nodarbinātas un nav ievietotas sociālās aprūpes institūcijā, un neatrodas šo iestāžu pilnā apgādībā un kurām noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība (DAC “Harmonija”).
  • Pilngadīgas personām ar GRT, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (Dobeles grupu dzīvokļi).

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Pakalpojums ir piemērots tām mērķa grupas personām, kurām nav citu iespēju dzīvot patstāvīgi (piemēram, jauniešiem, kuriem nav vecāku vai aizbildņu, cilvēkiem, kas atstāj ilgstošās aprūpes institūcijas, bet nav citu dzīvesvietu iespējas). Pakalpojuma galvenais mērķis nav izglītības vai nodarbinātības veicināšana, tāpēc tas jākombinē ar citiem atbalsta pasākumiem, lai veicinātu Projekta mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā un nodarbinātībā.