Atbalsta personas pakalpojums

Termins Definīcija
Atbalsta personas pakalpojums

Atbalsta personas pakalpojums ir personai ar GRT sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”

To nodrošina pašvaldību sociālie dienesti vai uz pakalpojuma līguma piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, piemēram, biedrība “TILTS”.

Īss apraksts, saturs

Izmēģinājumprojekts tiek īstenots visā Latvijā laika posmā no 01.12.2017-30.11.2019. Izmēģinājumprojektu “ZELDA” īsteno LM īstenotā ESF projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Atbalsta personas pakalpojums ir personai ar GRT sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Pakalpojums ietver gan uzticības pilnu attiecību veidošanu starp atbalsta personu un atbalstāmo personu, gan nepieciešamā atbalsta jomu un atbalsta sniegšanas intensitātes noteikšanu, gan atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā. Atbalsta personas pakalpojums tiek sniegts, izmantojot uz personu vērsto domāšanas un plānošanas pieeju.

Mērķa grupa

Pilngadīgas personas ar GRT, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kuras šopīd dzīvo sabiedrībā un ir vērstas uz sadarbību.

Izmēģinājumprojekta laikā tika sniegts atbalsts arī ZPR dzīvojošām personām ar GRT – reģionā darbojās trīs atbalsta personas un pakalpojumu saņēma 55 cilvēki, no kuriem vecumā 18-30 gadi ir 13 personas (2 sievietes, 11 vīrieši).

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Pasākums ir piemērots Projekta mērķa grupai (būtiski ņemt vērā, ka personai jābūt motivētai, pašai vērstai uz sadarbību!).

Pēc “ZELDA” sniegtās informācijas, pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts atbalsts arī izglītības un nodarbinātības jautājumos, un projekta laikā arī ir uzlabota atsevišķu mērķa grupas cilvēku nodarbinātības situācija.

Ierobežojumi šī pakalpojuma piemērotībā mērķa grupai – nav iekļauti visi mērķa grupas cilvēki (ar III vai bez noteiktas invaliditātes grupas); izmēģinājumprojekts ir noslēdzies, un jārisina pakalpojuma turpināšanas iespējas.