Saīsinājumi / Abbreviations

Šajā vārdnīcā ir 2 ieraksts/i.
Termins Definīcija
8.5.3.

Valsts izglītības satura centra ESF projekts
„Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”
(Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)

Sinonīmi - 853
px

Pikseļi (px) ir digitālā attēla vismazākais elements.

Sinonīmi - PX